in forest we love

in forest we love

Em và anh
Ta đều chán cuộc đời này
Ta đều biết
Những tội lỗi nào đâu sửa được
Loài người thật dối gian

Em và anh
Tổ tiên ta đã ăn trái cấm xanh
Nên đời mình phải ở đây
Trần gian này
Phải đền tội

Nếu một lúc nào đó anh muốn tìm cứu rỗi
Đây cánh rừng xanh thẳm có em chờ.

Thơ: cô Đào / Vi An