Kiwi's Corner

[?] Gọi là Kiwi's Corner vì mình vô tình tìm ra tên Dương Đào còn có ý nghĩa là trái Kiwi đó.