Cô Đào

Cô Đào

Vy. Người suy tưởng. Mơ mộng. Bạn đồng hành cùng Ông già Coder.
Sài Gòn